card

Түнш болон харилцагч байгууллага

Түнш:

                Гадаадын нэр хүнд бүхий дараах компаниуд болон компаниудын төлөөлөгчийн газартай нягт хамтран ажиллаж шинэ техник технологи бүхий орчин үеийн техник, тоног төхөөрөмж нэвтрүүлэх чиглэлээр ажиллаж байна.

Харилцагч:

            Манайх эрчим хүч, барилгын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн болон хувийн хэвшлийн дараах байгууллагуудын захиалгаар зураг төсөл боловсруулах, зохиогчийн хяналт гүйцэтгэх, стандарт норм нормативын бичиг баримт боловсруулах зэрэг үйлчилгээг үзүүлж байгаа ба цаашид төслийн иж бүрэн зөвлөх үйлчилгээг үзүүлэх зорилттой ажиллаж байна.

Гишүүнчлэл:

            Манай компани  нь дараах төрийн бус байгууллагын албан ёсны гишүүнчлэлтэй ба салбарын өмнө болон жижиг дунд бизнест тулгарч буй асуудлуудыг шийдвэрлэхэд зөвлөх инженерүүд, экспертүүд, инженер-техникийн ажилтнуудын санал бодлогыг уламжлах замаар идэвхтэй ажиллаж байна.

Contact Seller